+420 519 341 880 info@leroycosmetics.cz
Sleva

Predator Aloha – 90 ml AKCE: 3+1

476,00  357,00 

 

 

Popis

AKCE JE OMEZENA! 1 objednávka na jednu adresu.

Tělový repelent určený hlavně pro cestovatele do rizikových oblastí s vysokou pravděpodobností nakažení infikovaným hmyzem . Repelent s vysokým podílem účinných látek obohacen ochranným UV faktorem 30 SPF. Univerzální repelent pro použití ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických. Kompaktní kapesní balení umožňuje mít prostředek neustále s sebou a opakovaně aplikovat v případě potřeby v extrémních podmínkách. Je vhodný i pro děti od 2 let. Doporučená denní dávka při přímé aplikaci na pokožku na dospělého člověka je 12 g (plocha celého těla). Výrobek obsahuje 25 % účinné látky DEET a 25 % účinné látky Icaridin. Díky absenci alkoholu má výborné hydrofobní vlastnosti, které brání rychlému odparu a prodlužuje dobu účinnosti.

Specialní 360° aerosolový ventil Vám umožní aplikovat 100% roztok v jakékoli poloze lahvičky. Neaplikujte na oděv, zanechává mastnotu. Na oděv aplikujte jiný typ výrobku a to PREDATOR OUTDOOR, který je na to vysloveně určený a kde byla prokázána účinnost i měsíc po aplikaci. Neaplikujte na předměty z plastů (mobil, brýle, hodinky apd.) výrobek může tyto předměty poškodit. Po skončení expozice umyjte mýdlem a vodou.

Obsah účinné látky: DEET 24,9 % + ICARIDIN 25,1 % tj. celkem 500 g / kg

Opalovací faktor : SPF 30

Obsah: 90 ml

Upozornění:
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

REPELENT PREDATOR ALOHA

 

Repelent PREDATOR ALOHA je úcinný

repelent proti komárum po dobu 4-8 hodin a na klíštata po dobu 4 hodin.

Nepoužívejte u detí do 2 let.

Návod na použití: Pred použitím dukladne protrepejte. Aplikujte ze vzdálenosti

20-30 cm na pokožku a rozetřete. Pri použití na tvár a krk nastríkejte prípravek do

dlaní a poté ho rozetrete. Další bezpecnostní opatrení: Pri prímé aplikaci na

pokožku s ohledem na zajištení dostatecné ochrany zdraví detí od 2 do 12 let je

možné prípravek aplikovat maximálne 1 x denne. U detí starších 12 let a

dospelých je možné prípravek aplikovat maximálne 2 x denne. Maximální denní dávka je 12 g na dospělého člověka.

Neaplikujte na nadmerne opálenou nebo porušenou pokožku. Pri podráždení kuže prerušte používání. Skladujte prípravek oddelene od potravin, nápoju a krmiv. Prípravek není urcen pro prumyslové použití a profesionální uživatele. Zamezte styku prípravku s ocima a ústy. U detí neaplikujte prípravek prímo na ruce. Zamezte prímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty.

Po skoncení expozice umyjte ošetrená místa

mýdlem a vodou. Telefonní císlo pro naléhavé situace: Toxikologické informacní

stredisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402.

NEBEZPECÍ! Extrémne horlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: pri zahrívání se muže roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje OTNE. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chrante pred slunecním zárením. Nevystavujte teplote presahující 50°C/122°F. Chrante pred teplem, horkými povrchy, jiskrami,otevreným ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kourení. Nestríkejte do otevreného ohne nebo jiných zdroju zapálení. Nevdechujte aerosoly. PRI ZASAŽENÍ OCÍ: Nekolik minut opatrne vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachování. Odstrante obsah/obal jako nebezpecný odpad ve schválené sběrně odpadů.