+420 519 341 880 info@leroycosmetics.cz
Sleva

Predator ANTIFLU dezinfekce WHO 125 ml AKCE 3 + 1 zdarma

387,00  311,00 

Popis

AKCE 3+1.  Zaplatíte tři výrobky, ale v balíčku budete mít čtyři plnohodnotné kusy. Akce je omezena na JEDEN balíček.

PREDATOR ANTIFLU DEZINFEKCE WHO  v aerosolovém provedení je schválený biocidní přípravek pro osobní hygienu k profesionálnímu, neprofesionálnímu a chirurgickému ošetření rukou  proti bakteriím, plísním a virům. Díky své účinnosti a své konzistenci s vyšší hustotou je vhodný  k přímému ošetření rukou bez nutnosti oplachu vodou. Zanechává pocit hebkých rukou. Přípravek byl testován na obalené viry (mezi které se řadí i koronavirus SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19) dle ČSN EN 14476+A2, plísně a bakterie.

Výrobek je dodáván v náhradním obalu.

Návod na použití: Aplikujte přímo do dlaně cca 3-5 ml a ruce promněte tak, aby povrch rukou by měl zůstat zvlhčený do vstřebání v čase asi 30 sekund.

Biocidní účinnost: Přípravek vykazuje baktericidní, fungicidní a virucidní účinnost.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny k bezpečnému zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obal / obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Účinná látka: Peroxid vodíku 1,25 ml / 100 ml CAS: 7722-84-1,
Ethanol 83,3 ml / 100 ml CAS: 64-17-5.
Obsahuje: Glycerol.

Upozornění:
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.