+420 519 341 880 info@leroycosmetics.cz
Sleva

Bio Repelent Predator 150 ml

219,00  149,00 

BIO REPELENT PREDATOR je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic. Díky vysokému podílu účinných přírodních látek je docíleno nadstandardního účinku ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických.

BIO REPELENT PREDATOR

CZ | Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu. Repelent je účinný proti komárům min. po dobu 4 hod. a na klíšťata 2 hod. Doba účinnosti až 8 hodin. Nepoužívejte u dětí do 2 let.

NÁVOD NA POUŽITÍ: Před použitím protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku i oděv. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Při přímé aplikaci na pokožku dětí od 2 do 12 let je možné přípravek aplikovat max. 1x denně. U dětí starších 12 let a dospělých max. 2x denně. Max. denní dávka na dospělého člověka je 12 g. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Skladujte přípravek odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. Zamezte styku přípravku s očima a ústy. U dětí neaplikujte přípravek přímo na dlaně a prsty. Po skončení expozice umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 (nepřetržitě) tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402. NEBEZPEČÍ: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje citronelal, citronelol, eukalyptol, linalol a limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru nebezpečných odpadů. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na dně nádoby.

 

Účinná látka: Eucalyptus citriodora (CAS: 1245629-80-4, ES: 800-429-0) 300 g/kg.

Obsahuje: (hnací plyn) propan, butan.

 

 

Popis

A zase malý krok vpřed do budoucna, ale zpátky návrat do přírody. Zase něco výjimečného pro naše zákazníky, zase spousta testů, analýz, práce jenom proto, abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší z naší kuchyně. Něco výjimečného pro Vaši bezpečnost před stále sílící invazí nebezpečného hmyzu. Nabízíme přírodní bezpečnou cestu do lůna přírody, alternativa  snadno rozložitelného přírodního produktu. Chráníme Vás tím nejlepším, co současná věda nabízí před infikovanými komáry a klíšťaty zároveň chráníme přírodu.

BIO REPELENT PREDATOR je nový repelent v aerosolovém provedení na bázi přírodních esenciálních silic -citronennal, citronellol, eucalyptol, linalol a limonene. Díky vysokému podílu účinných přírodních látek  je docíleno nadstandardního účinku jak v našem zeměpisném pásu, tak tropech a subtropech.  Výjimečný repelent, výjimečná kombinace pro výjimečné cestovatele nejen do tropických oblastí. Je vhodný k použití i u dětí od dvou let a těhotných žen. Díky 360° ventilu a dokonalému roztoku můžete aplikovat v jakékoli poloze rozprašovače. Výrobek není parfemován, ale voní přirozenou příjemnou citrusovou vůní. Je určen k aplikaci jak na tělo, tak na oděv.

Obsah účinné látky: Eucalyptus citriodora oil 30 % tj. 300g/kg.

První a jediný aerosolový přípravek s tak vysokým podílem přírodních účinných látek na trhu, který skutečně funguje.

Účinnost prokázána u komárů rodu Aedes, Anopheles, Culex, Ochlerotatus, další hmyz muchničky, klíšťata, vši. Nedoporučuje se použití u dětí mladších 6 ti měsíců.

Upozornění:
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.